Mentolcigaretter förbjuds i Sverige 2020, men hittar rökarna alternativ med mentolsmak eller fortsätter de att röka?

Redan idag är det förbjudet att sälja cigaretter med märkbar smak såsom frukt och vanilj. För mentolcigaretter har försäljning tillåtits fram tills nu. Från och med den 20 maj 2020 blir det även förbjudet att sälja mentolcigaretter i Sverige och resten av EU.

Förbudet mot smaksatta cigaretter, såsom frukt eller mentol, kommer ursprungligen från det så kallade tobaksproduktdirektivet som antogs av EU redan 2014. Men ett EU-direktiv börjar inte gälla direkt eftersom medlemsländerna själva får bestämma hur direktivet ska genomföras i den nationella lagstiftningen inom viss tid (vanligtvis två år).

Så vad har egentligen hänt sedan 2014 och hur har man gått tillväga i Sverige för att införa det nya EU-direktivet? Och varför vill man förbjuda smaksatta cigaretter?

Mentolcigaretter och andra smaksatta cigaretter regleras genom nytt EU-direktiv

Sedan 1989 har regler om tobaksvaror harmoniserats inom EU och senast reglerats genom direktiv 2001/37/EG som bland annat innehöll regler om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror. Men smaksatta tobaksvaror, som mentolcigaretter, reglerades inte särskilt i det tidigare direktivet, vilket EU nu bestämmer sig för att ändra på genom det reviderade tobaksproduktdirektivet.

Förbud av mentolcigaretter 2020, grafisk illustration

En viktig anledning till att införa det nya tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) är för att återspegla utvecklingen inom vetenskapen, på marknaden och på internationell nivå och undanröja de stora skillnader mellan de olika medlemsländernas regler som uppstått i anledning av detta. Det säger sig självt att det hinner hända mycket på 13 år! Oavsett vilken bransch man tittar på.

Men som tidigare nämnt, har medlemsländerna viss tid på sig att anpassa den nationella lagstiftningen för att uppnå målen med direktivet. Den 20 maj 2016 ska tobaksproduktdirektivet vara implementerat.

Som ett resultat av detta påbörjade regeringen i Sverige sitt arbete med att ta fram förslag till lagändringar i tobakslagen för att genomföra det nya EU-direktivet.

Vägen till mentolcigarettförbudet i Sverige

Lite mer än tre månader efter EU antagit det nya tobaksproduktdirektivet, närmare bestämt den 10 juli 2014, beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att ta fram ett förslag på hur tobaksproduktdirektivet skulle genomföras i svensk lagstiftning och därmed också ett slutdatum för mentolcigaretter.

Den särskilde utredaren tillsatte en utredning med experter och sakkunniga från följande organisationer:

  • Folkhälsomyndigheten,
  • Tullverket,
  • Livsmedelsverket,
  • Justitiedepartementet,
  • Näringsdepartementet,
  • Socialdepartementet och
  • Utrikesdepartementet

Resultatet av utredningen blev klar i februari 2016 och socialutskottet lämnade utifrån denna utredning sitt förslag till riksdagsbeslut den 22 mars 2016. Några veckor senare, den 6 april 2016 röstade riksdagen för föreslagna lagändringar som alltså skulle börja gälla från och med 20 maj 2016.

Men om nu lagändringarna började gälla redan 2016, hur kommer det sig då att mentolcigaretter fortfarande säljs 2020?

Därför förbjuds mentolcigaretter 2020 och inte tidigare

Även om lagändringarna i anledning av tobaksproduktdirektivet börjar gälla den 20 maj 2016, innehöll direktivet vissa övergångsregler.

Smaksatta cigaretter som tillverkas före den 20 maj 2016 får exempelvis säljas fram till den 20 maj 2017. Vissa smaksatta cigaretter med större försäljningsvolymer får ytterligare en längre utfasningstid. Detta gäller just mentolcigaretter. Mer exakt uttrycks det så här i EU-direktivet:

När det gäller tobaksvaror med en viss karakteristisk smak vilkas försäljningsvolym i hela unionen utgör minst 3 % i en viss produktkategori, ska bestämmelserna i denna artikel gälla från och med 20 maj 2020.

Tanken med att fasa ut större produktkategorier såsom mentolcigaretter under en längre tid var att konsumenter som röker mentolcigaretter skulle ha tillräckligt med tid att hitta alternativa produkter.

Sammanfattningsvis – när försvinner mentolcigaretter 2020?

Det korta svaret är att all försäljning av mentolcigaretter förbjuds den 20 maj 2020, i Sverige och resten av EU. Förbudet gäller alla märken av mentolcigaretter samt rulltobak med mentolsmak.

Alternativ till mentolcigaretter

Eftersom mentolcigaretternas längre utfasningstid var avsedd för att låta de många mentolrökarna hinna hitta alternativa produkter hade det varit önskvärt att svenska myndigheter aktivt hade tillvaratagit möjligheten att hjälpa rökarna att sluta röka eller byta till ett bättre alternativ till cigaretter. Annars är risken stor att de flesta rökare bara fortsätter röka cigaretter – fast utan mentolsmak.

Vilka olika alternativ finns då för den som fortfarande vill använda en produkt med mentolsmak?

Bland de alternativ till mentolcigaretter, som fortfarande har mentolsmak, finns exempelvis:

  • Rökfria produkter såsom uppvärmda tobaksprodukter, även kallade EHTP (Electronic Heated Tobacco Products).
  • Utöver EHTP finns även ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems) den kategori av produkter som bland annat e-cigaretter ingår i, samt
  • Snus och nikotinportioner även kallat vitt snus.