Rökning är en fråga om jämlik hälsa

Kvinnor i Sverige fortsätter att röka mer än män. En bidragande orsak är avsaknad av lämpliga alternativ till rökningen förutom snus. Bland män snusar 18 procent och bland kvinnor är motsvarande siffra 3-4 procent. Uppenbarligen framstår snus inte som ett attraktivt alternativ till rökning för många kvinnor. Ett nytt regulatoriskt regelverk borde därför fokusera på hur man kan underlätta för kvinnor att ersätta rökningen med andra tobaks- och nikotinkategorier som har lägre hälsorisker än rökning.29

Skiftet mot en jämlik hälsa förutsätter minskad rökning. Målet borde vara minskade medicinska och sociala skador orsakade av rökning. Det vill säga detsamma som gäller för alkohol, att eftersträva minskade skador av ett bruk. Det skulle också vara i linje med andra övergripande mål som att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

29: Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?”, Folkhälsomyndigheten.

Dela