Tobaksbruk under omvandling

Det kan inte ha undgått någon att användningen av tobak i vår del av världen har skiftat karaktär de senaste 25 åren. Tobaksbruket har generellt minskat men framför allt har människor övergått från att röka cigaretter till att använda rökfria alternativ som innehåller tobak eller nikotin. Under samma period har rökprevalensen i Sverige minskat med två tredjedelar. Idag röker ungefär sju procent av de vuxna befolkningen dagligen och ytterligare sex procent röker ibland. Drygt en miljon svenskar svarar att de är rökare år 2018. 25

Detta gradvisa skifte mot rökfria alternativ är resultat av flera faktorer i samspel. Viktigast är att rökningens skadeverkningar har satt sig i människors medvetande. Att det är själva förbränningen av tobak som är den avgörande och utlösande hälsorisken, inte nikotinet som sådant. Skatter och fler restriktioner för att förhindra rökning har tillsammans med nya levnadsvanor, nya alternativ och hälsotrender bidragit till att göra samhället allt mer rökfritt. 26

Gemensamt för dem som – trots skiftet – inte slutat att röka är sannolikt ett nikotinberoende och eller starka beteendemässiga och sociala behov. En del har försökt sluta med alla traditionella metoder utan framgång. Andra har saknat intresse av att ändra beteende och fortsätter därför att röka på egna villkor. Kanske därför att det inte har funnits några tillräckligt bra och väl fungerande alternativ.

Insikten som bland andra den engelska hälsomyndigheten och det engelska läkarförbundet kommit till är att uppmana dessa rökare att byta till rökfria alternativ, som ett led i det tobakspreventiva arbetet. Det är helt enkelt bättre utifrån ett harm reduction-perspektiv att rökare övergår till mindre riskfyllda nikotin- och tobakskategorier som ett led i att sluta helt. 27 28

25: Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?”, Folkhälsomyndigheten.
26:
Stoklosa, et al Effect of IQOS introduction on cigarette sales: evidence of decline and replacement, Tobacco Control, Published Online First: 17 June 2019..
27: McNeill, A., Brose, L.S., Calder, R. et al. “Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018”. Public Health England (2018).
28: E-cigarettes: balancing risks and opportunities. London: British Medical Association (BMA); 2017.

Dela