Etablerade metoder för att sluta röka är otillräckliga

Tobaksrökning drivs i grunden av nikotinberoende, även om andra faktorer spelar roll. Cigaretten levererar med hög hastighet en dos nikotin som absorberas och avges till hjärnan. Det är en viktig orsak till varför cigaretten används av flest människor.

Olika metoder och redskap används som rökavvänjningsmedel, allt från motivationsbehandling till nikotinläkemedel. Tyvärr lyckas dagens befintliga sätt inte tillräckligt bra för att nå ett totalt rökstopp hos alla grupper.

Det är här samhället behöver inta både individens perspektiv och tydligare inse att vissa grupper av individer fortsätter att röka trots information om rökningens hälsorisker.

Risk- och skadereducering på tobaksområdet i termer av harm reduction ska i första hand uppfattas som ett komplement till andra tobakspreventiva åtgärder och strategier för att främja folkhälsa och minska medicinska skadeverkningar av rökning.

Internationellt har detta perspektiv etablerats som en strategi för rökare som inte vill eller förmår att sluta röka. Det innebär att dessa grupper av rökare erbjuds alternativa insatser och medel för att minska sin konsumtion och dämpa sin nikotinabstinens. 7 8

7: Willers, S. ”Skademinimering” är ett omdiskuterat alternativ för dem som inte kan sluta röka. En översikt. Läkartidningen, 2018, vol. 115, s 44-45.
Tillgänglig på http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2018/10/Skademinimering-ar-ett-omdiskuterat-alternativ-for-dem-som-inte-kan-sluta-roka/
8:
No Fire, No Smoke: The Global State of Tobacco Harm Reduction 2018, London: Knowledge-Action-Change, 2018.

Dela