Sverige är unikt

Rökning är vanligare bland kvinnor än män vilket gör Sverige unikt. Mest utbredd är den dagliga rökningen bland kvinnor i åldersgruppen 45-64, men även yngre kvinnor röker i högre grad än yngre män. 4

Trots sjunkande antal rökare dör fortsatt 12 000 svenskar varje år i rökningsrelaterade sjukdomar. Sedan millennieskiftet har antalet kvinnor som avlider med diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom dubblerats. Under samma period har lungcancerdödligheten ökat bland kvinnor medan den minskat bland män. 5

4: Natiodnella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?”, Folkhälsomyndigheten, Statistikdatabasen, SCB.
5:
Socialstyrelsen, Regeringens proposition 2019, Utgiftsområde 9, s 72.

Dela